#iU', $html, $links ) ) { foreach ( $links[1] as $link ) { $atts = shortcode_parse_atts( $link ); if ( !empty($atts['type']) && !empty($linktypes[$atts['type']]) && !empty($atts['href']) ) { $providers[$linktypes[$atts['type']]] = htmlspecialchars_decode( $atts['href'] ); // Stop here if it's JSON (that's all we need) if ( 'json' == $linktypes[$atts['type']] ) break; } } } } // JSON is preferred to XML if ( !empty($providers['json']) ) return $providers['json']; elseif ( !empty($providers['xml']) ) return $providers['xml']; else return false; } /** * Connects to a oEmbed provider and returns the result. * * @since 2.9.0 * * @param string $provider The URL to the oEmbed provider. * @param string $url The URL to the content that is desired to be embedded. * @param array|string $args Optional. Arguments, usually passed from a shortcode. Default empty. * @return false|object False on failure, otherwise the result in the form of an object. */ public function fetch( $provider, $url, $args = '' ) { $args = wp_parse_args( $args, wp_embed_defaults( $url ) ); $provider = add_query_arg( 'maxwidth', (int) $args['width'], $provider ); $provider = add_query_arg( 'maxheight', (int) $args['height'], $provider ); $provider = add_query_arg( 'url', urlencode($url), $provider ); $provider = add_query_arg( 'dnt', 1, $provider ); /** * Filters the oEmbed URL to be fetched. * * @since 2.9.0 * @since 4.9.0 The `dnt` (Do Not Track) query parameter was added to all oEmbed provider URLs. * * @param string $provider URL of the oEmbed provider. * @param string $url URL of the content to be embedded. * @param array $args Optional arguments, usually passed from a shortcode. */ $provider = apply_filters( 'oembed_fetch_url', $provider, $url, $args ); foreach ( array( 'json', 'xml' ) as $format ) { $result = $this->_fetch_with_format( $provider, $format ); if ( is_wp_error( $result ) && 'not-implemented' == $result->get_error_code() ) continue; return ( $result && ! is_wp_error( $result ) ) ? $result : false; } return false; } /** * Fetches result from an oEmbed provider for a specific format and complete provider URL * * @since 3.0.0 * * @param string $provider_url_with_args URL to the provider with full arguments list (url, maxheight, etc.) * @param string $format Format to use * @return false|object|WP_Error False on failure, otherwise the result in the form of an object. */ private function _fetch_with_format( $provider_url_with_args, $format ) { $provider_url_with_args = add_query_arg( 'format', $format, $provider_url_with_args ); /** This filter is documented in wp-includes/class-oembed.php */ $args = apply_filters( 'oembed_remote_get_args', array(), $provider_url_with_args ); $response = wp_safe_remote_get( $provider_url_with_args, $args ); if ( 501 == wp_remote_retrieve_response_code( $response ) ) return new WP_Error( 'not-implemented' ); if ( ! $body = wp_remote_retrieve_body( $response ) ) return false; $parse_method = "_parse_$format"; return $this->$parse_method( $body ); } /** * Parses a json response body. * * @since 3.0.0 * * @param string $response_body * @return object|false */ private function _parse_json( $response_body ) { $data = json_decode( trim( $response_body ) ); return ( $data && is_object( $data ) ) ? $data : false; } /** * Parses an XML response body. * * @since 3.0.0 * * @param string $response_body * @return object|false */ private function _parse_xml( $response_body ) { if ( ! function_exists( 'libxml_disable_entity_loader' ) ) return false; $loader = libxml_disable_entity_loader( true ); $errors = libxml_use_internal_errors( true ); $return = $this->_parse_xml_body( $response_body ); libxml_use_internal_errors( $errors ); libxml_disable_entity_loader( $loader ); return $return; } /** * Serves as a helper function for parsing an XML response body. * * @since 3.6.0 * * @param string $response_body * @return stdClass|false */ private function _parse_xml_body( $response_body ) { if ( ! function_exists( 'simplexml_import_dom' ) || ! class_exists( 'DOMDocument', false ) ) return false; $dom = new DOMDocument; $success = $dom->loadXML( $response_body ); if ( ! $success ) return false; if ( isset( $dom->doctype ) ) return false; foreach ( $dom->childNodes as $child ) { if ( XML_DOCUMENT_TYPE_NODE === $child->nodeType ) return false; } $xml = simplexml_import_dom( $dom ); if ( ! $xml ) return false; $return = new stdClass; foreach ( $xml as $key => $value ) { $return->$key = (string) $value; } return $return; } /** * Converts a data object from WP_oEmbed::fetch() and returns the HTML. * * @since 2.9.0 * * @param object $data A data object result from an oEmbed provider. * @param string $url The URL to the content that is desired to be embedded. * @return false|string False on error, otherwise the HTML needed to embed. */ public function data2html( $data, $url ) { if ( ! is_object( $data ) || empty( $data->type ) ) return false; $return = false; switch ( $data->type ) { case 'photo': if ( empty( $data->url ) || empty( $data->width ) || empty( $data->height ) ) break; if ( ! is_string( $data->url ) || ! is_numeric( $data->width ) || ! is_numeric( $data->height ) ) break; $title = ! empty( $data->title ) && is_string( $data->title ) ? $data->title : ''; $return = '' . esc_attr($title) . ''; break; case 'video': case 'rich': if ( ! empty( $data->html ) && is_string( $data->html ) ) $return = $data->html; break; case 'link': if ( ! empty( $data->title ) && is_string( $data->title ) ) $return = '' . esc_html( $data->title ) . ''; break; default: $return = false; } /** * Filters the returned oEmbed HTML. * * Use this filter to add support for custom data types, or to filter the result. * * @since 2.9.0 * * @param string $return The returned oEmbed HTML. * @param object $data A data object result from an oEmbed provider. * @param string $url The URL of the content to be embedded. */ return apply_filters( 'oembed_dataparse', $return, $data, $url ); } /** * Strips any new lines from the HTML. * * @since 2.9.0 as strip_scribd_newlines() * @since 3.0.0 * * @param string $html Existing HTML. * @param object $data Data object from WP_oEmbed::data2html() * @param string $url The original URL passed to oEmbed. * @return string Possibly modified $html */ public function _strip_newlines( $html, $data, $url ) { if ( false === strpos( $html, "\n" ) ) { return $html; } $count = 1; $found = array(); $token = '__PRE__'; $search = array( "\t", "\n", "\r", ' ' ); $replace = array( '__TAB__', '__NL__', '__CR__', '__SPACE__' ); $tokenized = str_replace( $search, $replace, $html ); preg_match_all( '#(]*>.+?)#i', $tokenized, $matches, PREG_SET_ORDER ); foreach ( $matches as $i => $match ) { $tag_html = str_replace( $replace, $search, $match[0] ); $tag_token = $token . $i; $found[ $tag_token ] = $tag_html; $html = str_replace( $tag_html, $tag_token, $html, $count ); } $replaced = str_replace( $replace, $search, $html ); $stripped = str_replace( array( "\r\n", "\n" ), '', $replaced ); $pre = array_values( $found ); $tokens = array_keys( $found ); return str_replace( $tokens, $pre, $stripped ); } } khách hàng thực tế – Jun Dental

Tag Archives: khách hàng thực tế

TẠI SAO RĂNG TÔI CÀNG NGÀY CÀNG THƯA RA???

Thế mới tức, răng bình thường đã hơi thưa, nhưng không hiểu sao càng ngày càng thưa ra dù đã cố gắng giữ gìn? Đó là câu hỏi của rất nhiều chị em băn khoăn mà Jun Dental sẽ giải đáp tại bài viết này. Đầu tiên, 5 nguyên nhân chính khiến răng càng ngày […]

✈ BAY TỪ HỒ CHÍ MINH RA HÀ NỘI ĐỂ LÀM RĂNG SỨ

Để có được nụ cười đẹp này, chị Uyên chỉ mất có 1 lần bay ra Hà Nội để trải nghiệm và làm dịch vụ thực tế. Đây là hành trình của chị: ✔️Lần đầu tiên: Sau khi được bạn giới thiệu, chị đến Jun Dental với tâm thế để thử xem như thế nào, […]

Bọc răng sứ thẩm mỹ và ưu điểm nổi bật của từng loại

Bọc răng sứ thẩm mỹ được coi là giải pháp hoàn hảo để bạn chỉnh sửa những chiếc răng không đều màu, xô lệch và bị sứt mẻ cho hàm răng khỏe mạnh, đều và đẹp hơn. Vì sao bạn nên bọc răng sứ thẩm mỹ? Bọc răng sứ thẩm mỹ hiện đang là dịch […]